Ulga termomodernizacyjna 2019

Posted on cze 5, 2019

Ulgę termomodernizacyjną reguluje art. 26h ustawy PIT, zaś zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 129a tej ustawy.

W ustawie o ryczałcie ulga termomodernizacyjna jest uregulowana w art. 11.

 

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, czyli w budynku wolno stojącym albo budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Ulga przysługuje również w sytuacji gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

 

Co można rozliczyć w ramach ulgi?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji I Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489) ulga będzie przysługiwała m.in. na:

 1. materiały budowlane i urządzenia jak np.:
  1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia
  2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
  3. kotły kondensacyjne
  4. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej
  5. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  6. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego
  7. pompa ciepła wraz z osprzętem;
  8. kolektor słoneczny wraz z osprzętem.
 1. usługi jak m.in.:
  1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
  2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
  3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
  4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
  5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
  6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
  7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  8. montaż kotłów kondensacyjnych

 

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie można odliczyć od podstawy podatku dochodowego koszty poniesione na termomodernizację nieruchomości. Łączna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć kwoty 53 tys. Zł.

Wszystkie wydatki będą musiały zostać udokumentowana fakturami VAT. Odliczenia należy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Jeżeli w danym roku podatkowym kwota odliczenia będzie większa od dochodu za ten rok, będzie ona podlegać odliczeniu w kolejnych latach. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 6 lat. Termin ten należy liczyć od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy PIT oraz od przychodów wymienionych w art. 6 ust. 1, 1a i 1d ustawy o ryczałcie. Oznacza to, że z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku

 

Kto nie może skorzystać z ulgi?

Odliczeniu w ramach ulgi nie będą podlegały wydatki w części, w jakiej zostały:

 1. sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 1. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

 

Z objaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi ulgi termomodernizacyjnej mona zapoznać się tutaj:

https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/projekt_obja%C5%9Bnie%C5%84_09-04-2019.pdf/b8aad5eb-a7dc-fcbd-4357-905f7012188e