Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019. Znika odwrotne obciążenie. 

Posted on wrz 4, 2019

Obowiązkowy split payment (MPP) będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie również między innymi handel węglem, części i akcesoria do pojazdów silnikowych i  komputery.

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności dotyczyć będzie tylko rozliczeń między firmami i faktur dokumentujących transakcje, których jednorazowa wartość przekracza 15000 zł wymienionych w dodawanym załączniku nr 15. Transakcje na kwoty poniżej 15 000 zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach. Zatem transakcje  poniżej 15 000 zł, objęte obecnie odwrotnym obciążeniem, nie zostaną objęte obowiązkiem rozliczania w mechanizmie podzielonej płatności. 

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje, że możliwe będzie opłacanie z rachunku VAT, nie tylko podatku VAT ale również innych należności, czyli podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz składek ZUS.

 

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy dotyczyć będzie towarów wymienionych w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 15, które nie podlegają obowiązkowi rozliczenia przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to, że odpowiedzialnością solidarną objęte zostaną towary, które były rozliczane w mechanizmie odwrotnego obciążenia. Towary, dla których wprowadzono obowiązkową podzieloną płatność, np. węgiel, części samochodowe, część elektroniki, będą objęte również odpowiedzialnością solidarną. Odpowiedzialność podatkowa nie będzie stosowana do usług wymienionych w dodawanym załączniku nr 15.

Odpowiedzialność solidarna będzie stosowana do wszystkich transakcji poniżej 15 000 zł, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku nr 15, czyli tych transakcji, które nie są objęte obowiązkiem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Aby uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej wystarczy skorzystać z dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności. 

Odpowiedzialności solidarnej nie będzie się stosowało  m.in. do nabycia paliw na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów. 

Obowiązkowe będzie zamieszczenie odpowiedniej informacji na fakturze, tj. “mechanizm podzielonej płatności”. Obowiązek zamieszczenia tej informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur, w których wartość brutto przekracza 15 000 zł dotyczących towarów lub usług wymienione w dodawanym do ustawy załączniku nr 15

Za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” wystawcy faktury będzie groziła sankcja w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze, dotyczącej towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15. 

 

Wprowadzona została sankcja dla nabywcy, który nie ureguluje kwoty wynikającej z faktury w mechanizmie podzielonej płatności lub ureguluje tę kwotę w inny sposób. Sankcja za ten czyn będzie wynosiła 30% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze. 

Obowiązek stosowania MPP będzie dotyczył wyłącznie konkretnych towarów i usług, enumeratywnie wymienionych w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 15. 

Podatnicy PIT i CIT od 1 stycznia 2020r nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części , w jakiej nie zastosują mechanizmu podzielonej płatności.