Limity podatkowe na 2019 rok

Posted on sty 9, 2019

Rok 2019 przywitał nas nowymi limitami podatkowymi, z którymi zachęcamy się zapoznać.

Limit na 2019 r. dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro  lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się tu na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wobec tego w 2019 r. prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mieli podatnicy kontynuujący działalność, których przychody w 2018 r. nie przekroczyły kwoty 1.069.875 zł (250.000 euro x 4,2795 zł/euro).

 

Status małego podatnika

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

W 2019 r. małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w 2018 r. kwoty 5.135.000 zł (1.200.000 euro x 4,2795 zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000 zł).

 

Limit jednorazowej amortyzacji dla małych podatników oraz rozpoczynających działalność

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia) mają prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2019 r. będzie wynosił 214.000 zł(50.000 euro × 4,2795 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

 

Limity dla celów VAT

W 2019 r. małym podatnikiem będzie podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto w 2018 r. nie przekroczy 5.135.000 zł (1.200.000 euro × 4,2795 zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000 zł) lub podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, itp., u którego kwota prowizji za wykonane usługi w 2018 r. nie przekroczy 193.000 zł (45.000 euro × 4,2795 zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Mali podatnicy mogą korzystać z pewnych uproszczeń w zakresie VAT i rozliczać ten podatek  według tzw. metody kasowej (art. 21 ustawy o VAT) czy też  kwartalnie (art. 103 ust. 2 ww. ustawy).

Należy jednak pamiętać, że z kwartalnego rozliczania VAT nie mogą korzystać podatnicy rejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów wymienionych w załączniku 13  do ustawy o VAT (m.in. niektóre wyroby stalowe, paliwa – z pewnymi wyłączeniami wskazanymi w art. 99 ust. 3b ustawy), chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.

 

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.

Księgi rachunkowe muszą prowadzić firmy, jeżeli ich przychody, za poprzedni rok podatkowy (obrotowy – według ustawy o rachunkowości), wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 2.000.000 euro . Po przeliczeniu kwoty 2.000.000 euro obowiązującym kursem (4,2795 zł/euro), limit ten wyniesie 8.559.000 zł. Ustalając obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r., podatnicy prowadzący w 2018 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów – przyjmują przychody określone w ustawie o PDOF, księgi rachunkowe – ustalają przychody według ustawy o PDOF oraz według ustawy o rachunkowości i jeśli któreś z nich przekroczą limit, wówczas od następnego roku muszą prowadzić księgi rachunkowe.